logo obchod Zkoušek nanečisto

Obchod Zkoušek nanečisto

Učebnice nejen od Mgr. Petra Husara

Informace o zpracování osobních údajů

Mgr. Petr Husar, IČ 45297223, se sídlem Na Březince 1515/22, Praha 5 – Smíchov, zpracovává v souvislosti se svojí hospodářskou činností v oblasti poskytování lektorských a výukových služeb, provozování webu a obchodu Zkoušky nanečisto, osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

  • a) klienti, kteří jsou zejména studenti (žáci) a jejich rodiče (ev. jiní zákonní zástupci)
  • b) uživatelé webových stránek
  • c) obchodní partneři, potencionální obchodní partneři (a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby)
  • d) zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání

Při zpracování osobních údajů ze strany správce nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

Pro zajištění našich služeb potřebujeme některé Vaše osobní údaje. Níže je uveden podrobný výpis jaké údaje a za jakým účelem používáme/uchováváme, na základě jakého právního důvodu a po jakou dobu jsou údaje zpracovávány. Tento výpis a informace je předně určena klientům (tj. studentům a jejich zákonným zástupcům). V případě, že dochází ke zpracování údajů na základě poskytnutého souhlasu, platí pro udělení souhlasu studenta speciální pravidla uvedená níže.

Žádné osobní údaje nepředáváme do zahraničí, ani pro jejich ukládání nevyužíváme servery mimo Evropskou unii.

Využíváme a zpracováváme pouze data získaná v rámci dodávky našich služeb. Nevyužíváme externí zdroje osobních údajů.

Data dle osobních údajů dále neanalyzujeme (Profiling pro potřeby marketingu). Využíváme pouze anonymní/anonymizované informace.

údajekdy údaje ukládámek čemu je používámeprávní tituldélka uchovávání
e-maile-mail vyžadujeme u všech objednávekkomunikace k objednávce, komunikace v rámci služby, upřesnění termínů, nabídka příbuzných služebplnění smlouvy, oprávněný zájem správce (informovanost klientů)e-mail uchováváme po dobu existence Vašeho zákaznického účtu, po dobu trvání smlouvy, a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související.
fakturační údajedle potřeb klientapro potřeby účetnictví, DPHplnění právní povinnosti, plnění smlouvy, oprávněný zájem správce (vymáhání pohledávek)uchováváme v elektronické podobě spolu s účetními doklady po dobu deseti let, pokud není zákonný důvod pro uchovávání delší - např. trvající dluh. Případně na čas nezbytný k vypořádání případného ukončení smlouvy.
telefonní číslotelefon vyžadujeme pro prezenční vzděláváníinformace o změnách termínů, mimořádné situace, doplnění objednávekoprávněný zájem správce (mimořádné situace)telefon uchováváme po dobu existence Vašeho zákaznického účtu, po dobu trvání smlouvy
jméno a příjmení studentavyžadujeme pro prezenční vzdělávání a online testyidentifikace klienta, kontrola předplatného, evidence prospěchuoprávněný zájem správce (vymáhání splnění povinnosti, ochrana majetku), plnění smlouvy (identifikace uživatele služeb, prospěch)uchováváme po dobu existence Vašeho zákaznického účtu, po dobu trvání smlouvy, minimálně po dobu účasti na prezenčním vyučování
informace o docházce a prospěchu studentavyžadujeme pro prezenční vzděláváníověření využívání služeb, plnění služebplnění smlouvy (prospěch), oprávněný zájem správce (docházka)výsledky uchováváme po dobu existence Vašeho zákaznického účtu, po dobu trvání smlouvy, ale je možné i jen část informací vymazat na vyžádání, bez rušení účtu
marketingové informace - e-mail, ročník, zájmy, jazykydobrovolné přihlášení k odebírání nabídkových e-mailůinformování klientů o vybraných službách dle souhlasusouhlas se zpracováním údajůúdaje uchováváme po dobu trvání souhlasu
e-mail zákonného zástupce/rodičepři udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dítěte mladšího 16 letpro případ ověření souhlasu rodiče s udělením souhlasu dítěte mladšího 16 let v případě, že je souhlas udělen v elektronické forměsouhlas se zpracováním údajů, plnění právní povinnosti, oprávněný zájem správceúdaje uchováváme po dobu trvání souhlasu nebo po dobu existence Vašeho zákaznického účtu, po dobu trvání smlouvy
IP adresa, statistická data o návštěvnostisouhlas s užíváním webu/použití cookiesanonymní analýza návštěvnosti, bez návaznosti na zákaznický účetoprávněný zájem správce (optimalizace webu, bezpečnost, sledování návštěvnosti)po dobu 6 měsíců u běžného návštěvníka (bez zákaznického účtu), po dobu 3 let u návštěvníka se zákaznickým účtem

Příjemci

Údaje klientů mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností správce následujícím příjemcům: samotným klientům (subjektům údajů), orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

Některé osobní údaje dále ve prospěch provozovatele zpracovává externí účetní firma a daňový poradce v rozsahu nutném pro přípravu účetnictví. Zpracováním mohou být dále pověřeni dodavatelé jiných informačních systémů a databází, datových úložišť či archivačních služeb, Dodavatelé jsou vázáni mlčenlivostí a nesmějí používat data jinak než dle pravidel výše uvedených, a to jen ve prospěch provozovatele.

Provozovatel (správce)

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223

Kontaktní adresa pro dotazy a požadavky na ochranu dat:
[email protected]

Poskytnutí osobních údajů provozovateli pro poskytování služeb

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi správcem a klientem nebo vedením zákaznického účtu je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi klientem a provozovatelem.

Právo na výpis uchovaných dat

Vše co o Vás víme, najdete ve svém uživatelském účtu. Na vyžádání Vám podáme kompletní přehled.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je potřeba ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových nabídek správce.

Student může udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely bez jakéhokoli omezení, pokud dovršil věk 16 let.

V případě, že student je mladší 16 let a bude chtít udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely, a to elektronickým způsobem, je zapotřebí, aby souhlas byl vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti, tj. rodičem nebo jiným zákonným zástupcem. Správce je oprávněn požadovat ověření splnění této podmínky a za tímto účelem zpracovávat minimum osobních údajů rodiče nebo zákonného zástupce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů se udílí na dobu 5 let ode dne poskytnutí poslední služby nebo na dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

Odvolání souhlasu

Souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv odvolat přímo e-mailem, který jste nám pro zaslání marketingových sdělení poskytli nebo prostřednictvím odkazu uvedeném v každém Vám doručeném marketingovém e-mailu. Pokud byl Váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení poskytnut přes zákaznický účet, můžete si ověřit, jaké souhlasy jste nám poskytli, včetně jejich znění a můžete je zde rovněž odvolat.

Přenos údajů, právo na kopii údajů

Údaje jsou natolik specifické vázané na produkty, že až na fakturační a kontaktní údaje nepředpokládáme jejich možné využití u jiného subjektu. Jelikož zpracování osobních údajů není zcela automatizované, nevzniká subjektům údajů právo na přenositelnost osobních údajů (tzv. právo na portabilitu).

Všechny údaje čitelné pro lidi najdete ve svém uživatelském účtu. Pro přehlednost jsou rozdělena do jednotlivých stránek.

Právo na výmaz, právo být zapomenut

Pro vymazání údajů, které nepodléhají titulu plnění právní povinnosti, nebo plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření nás kontaktujte e-mailem. Tyto údaje je také možné vymazat odstraněním zákaznického účtu. Odstranění účtu je nenávratné a trvalé (po uběhnutí ochranné lhůty) a může omezit možnost provozovatele plnit některé závazky - např. přístup k elektronickým materiálům zakoupeným k tomuto účtu. Právo na výmaz můžete uplatnit i částečně - např. vše co se týká dlouhodobých kurzů a podobně.

Právo na opravu

Pokud si všimnete chybných údajů, prosím, nahlaste nám to telefonicky, kontaktním formulářem nebo e-mailem na vhodný kontakt dle seznamu kontaktů.

Identifikace žadatele

Kvůli zajištění ochrany uživatele a jeho dat, s námi musíte komunikovat z e-mailů, nebo telefonních čísel uvedených při objednání služeb. Během ověřování se Vás můžeme zeptat na doplňkové údaje. Čím více informací o sobě uvedete, tím lépe Vás později identifikujeme. Pokud budeme mít k dispozici pouze e-mail, který si nepamatujete a jméno žáka, nebudeme Vám moci vyhovět.

Stížnosti

Své stížnosti spojené se zpracováním osobních údajů nám zasílejte e-mailem na [email protected], pokud nebudete spokojeni s řešením problému, můžete vždy kontaktovat se svou stížností Úřad pro ochranu osobních údajů.

Lhůta pro žádosti

V rámci možností Vám vyhovíme co nejdříve. Nejdéle však během jednoho měsíce u běžných požadavků. Vyhrazujeme si právo využít u problematických žádostí prodloužené lhůty třech měsíců - o takovém postupu Vás budeme samozřejmě co nejdříve informovat.